IT-Auditing

Organisaties verwerken in toenemende mate hun financiële en zakelijke gegevens in geauto-matiseerde systemen. Voor accountants wordt het daarom steeds belangrijker om IT-audit-kennis in hun team te integreren bij het uitvoeren van jaarrekeningcontroles.

Voor de beoordeling van op Informatie Technologie (IT) gebaseerde controlemaatregelen is specialistische kennis van IT, IT-beheersing, informatiebeveiliging, privacybescherming, cy-berdreigingen en big data nodig. De IT-auditors van Noordbeek ondersteunen Publieke Sector Accountants door de applicatieve maatregelen en de General IT Controls te onderzoeken, die van belang zijn voor de sturing en verantwoording binnen de bedrijfsprocessen. De IT-auditor formuleert een oordeel over de risico’s voor de informatieverwerking en de mate waarin de ac-countant kan vertrouwen op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de geautomatiseerde informatieverwerking. Dit oordeel stelt de accountant in de gelegenheid de jaarrekeningcontrole efficiënt uit te voeren.

Noordbeek volgt bij deze IT-audits binnen de jaarrekeningcontroles een aantal stappen. Dit betreft het analyseren van de bedrijfsprocessen, het formuleren van de vereisten en prioriteiten voor de maatregelen in de IT-systemen en IT-processen, het vaststellen van opzet, bestaan en werking van de maatregelen, het inschatten van risico’s bij deficiënties, het aandragen van haalbare oplossingen en het vormen van het uiteindelijke oordeel.